KÖNYVTÁR_20201110

Adatkezelési tájékoztató

A sütit, illetve webjelzőt a Szombathelyi Egyházmegye (székhely: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.) Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárának a http://konyvtar.martinus.hu/ domain alatt működtetett honlapja helyezi el.

A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre.

1.     Süti és webjelző

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Szombathelyi Egyházmegye webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Szombathelyi Egyházmegye webszervere részére. A Szombathelyi Egyházmegye webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt, és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők, és a nyert adatokból statisztika készíthető.

2.    Sütik és webjelzők típusa

A Szombathelyi Egyházmegye olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

3.     Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Szombathelyi Egyházmegye a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár honlapján, hogy a Google Analytics segítségével statisztikát kapjon az oldal látogatottságának alakulásáról, valamint munkamenet azonosítókat használ a látogató esetleges jogosultságának követésére.

 1. A Szombathelyi Egyházmegye http://konyvtar.martinus.hu/ honlapon elhelyezett sütijei

 

 

Süti neve

Szolgáltatott adatok és süti funkciója

Süti időtartama

_utma

Google Analytics

2 év

_utmb

Google Analytics

30 perc

_utmc

Google Analytics

böngészési folyamat

_utmt

Google Analytics

10 perc

_utmz

Google Analytics

6 hónap

PHPSESSID

Munkamenet azonosító

böngészési folyamat

 

 

 1. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

 • a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop &hl=hu
 • a Firefox               böngészőben               hogyan               törölheti                a               sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.
 • a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján (jogos érdek) alapuló adatkezelés

 

A  Szombathelyi  Egyházmegye  (székhely: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

 1. f) pontján alapulva kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Önről készült fényképeket és videófelvételeket, amely adatkezelést Ön az egyházi eseményre történő belépéssel tudomásul vesz.

 

1.      Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az egyházi eseményen készült fényképek és videófelvételek kezelésére a Szombathelyi Egyházmegye jogosult.

A Szombathelyi Egyházmegyénél az Ön személyes adatához a Szombathelyi Egyházmegye munkatársai jogosultak hozzáférni.

A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselője a adatvedelem@drsaray.hu e-mail címen érhető el.

 

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szombathelyi Egyházmegye az Önről készült fényképeket és videófelvételeket az egyházi esemény dokumentálása, továbbá a hívek és a nyilvánosság tájékoztatása céljából kezeli, a Szombathelyi Egyházmegye weboldalain, Facebook, YouTube, Instagram és Twitter oldalain, valamint egyéb szociális média felületeken és papír alapon történő megjelentetés formájában.

Az adatkezelés jogalapja a Szombathelyi Egyházmegye GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke. A Szombathelyi Egyházmegye jogos érdeke, hogy az egyházi eseményt a Szombathelyi Egyházmegye számára dokumentálja, valamint, hogy az arról készült fényképeket és videófelvételeket a hívek minél szélesebb köre számára a nyilvánosságra hozatal révén elérhetővé tegye.

 

3.    Személyes adatok címzettjei

A Szombathelyi Egyházmegye az egyházi eseményen Önről készült fényképeket és videófelvételeket harmadik személy részére nem továbbítja.

 

4.    Az adatkezelés időtartama

A Szombathelyi Egyházmegye az egyházi eseményen Önről készült fényképeket és videófelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználja.

 

5.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Hozzáféréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet a Szombathelyi Egyházmegyétől arra vonatkozóan, hogy a Szombathelyi Egyházmegye kezeli- e a személyes adatait.

Ha a Szombathelyi Egyházmegye kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Szombathelyi Egyházmegye – kérése esetén – a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem lesznek felismerhetők a felvétel másolatán.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Szombathelyi Egyházmegyétől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 

 • Törléshez való jog

A Szombathelyi Egyházmegye az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A Szombathelyi Egyházmegye a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Szombathelyi Egyházmegyére alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szombathelyi Egyházmegyére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Szombathelyi Egyházmegye indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Szombathelyi Egyházmegyének nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Szombathelyi Egyházmegye jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Szombathelyi Egyházmegyét, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szombathelyi Egyházmegye a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Szombathelyi Egyházmegyének a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Szombathelyi Egyházmegye az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, mivel a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Szombathelyi Egyházmegye vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

6.    Jogsértés esetén tehető lépések
 • Ha úgy gondolja, hogy a Szombathelyi Egyházmegye megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: adatvedelem@drsaray.hu vagy +36 20 3110886
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím:   1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:                           +36 (1) 391-1400

Fax:                                +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                      ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is

 

 

Szombathely, 2020. november 10.

a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A Szombathelyi Egyházmegye (székhely: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás során a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján megadott személyes adatait.

1.      Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A beiratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a Szombathelyi Egyházmegye jogosult.

A Szombathelyi Egyházmegyénél az Ön személyes adatához a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár munkatársai és a megyéspüspök jogosultak hozzáférni.

A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselője dr. Sáray András, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: adatvedelem@drsaray.hu, +36203110886.

2.     Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szombathelyi Egyházmegye a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás során megadott személyes adatait a kapcsolattartás és statisztika céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

3.     Személyes adatok címzettjei

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozáskor megadott személyes adatait a Szombathelyi Egyházmegye harmadik fél részére nem adja át.

4.     A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

E-mail cím, telefonszám, levelezési cím, munkahely neve, foglalkozás.

A Szombathelyi Egyházmegye a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás során megadott fenti személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

5.     Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A Szombathelyi Egyházmegye a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell
 • A Szombathelyi Egyházmegye az adatkezelési tájékoztató módosításáról a beiratkozás során megadott e-mail címén értesíti.
6.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Szombathelyi Egyházmegyétől arra vonatkozóan, hogy a Szombathelyi Egyházmegye kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Szombathelyi Egyházmegye kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Szombathelyi Egyházmegye a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Szombathelyi Egyházmegyétől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait, vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Szombathelyi Egyházmegye az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

A Szombathelyi Egyházmegye indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Szombathelyi Egyházmegyének nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Szombathelyi Egyházmegye személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Szombathelyi Egyházmegye jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Szombathelyi Egyházmegye nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szombathelyi Egyházmegye a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Szombathelyi Egyházmegyére alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szombathelyi Egyházmegyére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Szombathelyi Egyházmegyét, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szombathelyi Egyházmegye a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Szombathelyi Egyházmegyének a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Szombathelyi Egyházmegye az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7.    Jogsértés esetén tehető lépések
 • Ha úgy gondolja, hogy a Szombathelyi Egyházmegye megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adatvedelem@drsaray.hu
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím:        1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:                         +36 (1) 391-1400

Fax:                               +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Kelt: Szombathely, 2020. november 10.

a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés

 

A Szombathelyi Egyházmegye (székhely: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás során a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján megadott személyes adatait.

 

1.      Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A beiratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a Szombathelyi Egyházmegye jogosult.

A Szombathelyi Egyházmegyénél az Ön személyes adatához a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár munkatársai és a megyéspüspök jogosultak hozzáférni.

A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselője dr. Sáray András, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: adatvedelem@drsaray.hu, +36 20 3110886

 

2.     Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szombathelyi Egyházmegye a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás során megadott személyes adatait a könyvtárhasználat biztosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. §-a alapján.

 

3.     Személyes adatok címzettjei

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás céljából megadott személyes adatait  a Szombathelyi Egyházmegye harmadik fél részére nem adja át.

 

4.     A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

A könyvtárhasználati jogviszony létrejöttéhez az olvasói beiratkozás során a családi és utónév/születési családi és utónév, a születés helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, állandó lakcím megadása szükséges.

A Szombathelyi Egyházmegye a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárba történő beiratkozás során megadott személyes adatait a könyvtárhasználati jogosultság megszűnését követő év végétől számított 5 évig kezeli.

 

5.     Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A Szombathelyi Egyházmegye a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell
 • A Szombathelyi Egyházmegye az adatkezelési tájékoztató módosításáról a beiratkozás során megadott e-mail címén értesíti.

 

6.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Szombathelyi Egyházmegyétől arra vonatkozóan, hogy a Szombathelyi Egyházmegye kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Szombathelyi Egyházmegye kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Egyházi szervezet a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Szombathelyi Egyházmegyétől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait, vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Szombathelyi Egyházmegye az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

A Szombathelyi Egyházmegye indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a  Szombathelyi Egyházmegyének nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Szombathelyi Egyházmegye személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Szombathelyi Egyházmegye jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Szombathelyi Egyházmegye nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szombathelyi Egyházmegye a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Szombathelyi Egyházmegyére alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szombathelyi Egyházmegyére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Szombathelyi Egyházmegyét, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szombathelyi Egyházmegye a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Szombathelyi Egyházmegyének a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Szombathelyi Egyházmegye az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 

7.    Jogsértés esetén tehető lépések
 • Ha úgy gondolja, hogy a Szombathelyi Egyházmegye megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adatvedelem@drsaray.hu
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím:        1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:                         +36 (1) 391-1400

Fax:                               +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is

 

 

Kelt: Szombathely, 2020. november 10.