PLÉBÁNIÁK

ADATVÉDELEM

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott, ……………………………. (lakcím: ………………………………………………………..; anyja neve: ………………………………….) ezúton hozzájárulok, hogy a …………………………………….. (székhely: ……………………………………….;, továbbiakban: Adatkezelő) az általa szervezett vagy az Adatkezelő közreműködésével szervezett és megtartott rendezvényen készült fényképeket és videófelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználja.

Hozzájárulok továbbá, hogy az Adatkezelő által készített fényképeket és videófelvételeket, az Egyházi jogi személy által szervezett vagy az Adatkezelő közreműködésével szervezett vagy megtartott rendezvénnyel kapcsolatos véleményem a nevem és pozícióm megjelölésével a honlapjára, az Adatkezelő YouTube oldalára vagy Facebook oldalára vagy egyéb szociális média felületeire feltöltse.

Tudomással bírok arról, hogy a fenti hozzájárulásom az ……………………….. e-mail címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő részére küldött postai levélben vagy az Adatkezelő részére átadott, aláírt nyilatkozatban visszavonhatom.

Kelt: ………………..

 

 

___________________________
[NÉV]

 

Adatkezelési tájékoztató

A ………………………………………………… (székhely: ……………………………………………., továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az általa szervezett vagy az Adatkezelő közreműködésével szervezett és megtartott rendezvényen készült fényképeket és videófelvételeket, valamint az Adatkezelő  által szervezett vagy az Adatkezelő közreműködésével szervezett vagy megtartott rendezvénnyel kapcsolatos véleményt.

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő a rendezvény dokumentálása és az Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése céljából kezeli. Az adatkezelési jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával ad meg.

A fenti személyes adatait az Adatkezelő  saját döntése szerint a honlapján nyilvánosságra hozza, a személyes adatait az Adatkezelő szociális média felületein nyilvánosan elérhetővé teszi.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Adatkezelő a fenti személyes adatait törli a honlapjáról, illetve a szociális média felületeiről. Az Adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy a személyes adatai Adatkezelő általi törlése nem jelenti azt, hogy a személyes adatai a szociális média felületekről véglegesen törlésre kerülnek és a személyes adatai esetlegesen archívumból nem érhetők el.

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Adatkezelő részére e-mail útján vagy postai levélben az Adatkezelő székhelyére küldött levél útján.

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az Adatkezelővel, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz fordulhat.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a személyes adataim a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Kelt: ……………………………….

 

___________________________
név:………………………………

 

Jelentkezési lap

Ifjúsági lelkigyakorlat

 

Jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap, amit a fent megadott e-mail címre kérünk elküldeni!

 

Vezetéknév:

Keresztnév:  

Születési dátum: 

Cím: 

Telefon: 

E-mail: 

Egyéb megjegyzés, kérés:

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A ……………………………… (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a lelkigyakorlaton résztvevő felet (a továbbiakban: érintett), hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatait „ifjúsági lelkigyakorlaton való részvételhez szükséges adatok” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintett személyes adatainak címzettjei

Az Adatkezelő feladatait ellátó tagjai, munkavállalói, adatfeldolgozói

A személyes adatok tárolásának időtartama a lelkigyakorlatot követő maximálisan 5 év. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A személyes adataim „lelkigyakorlaton való részvételhez szükséges adatok” jogcímen kezelésével és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak szerint hozzájárulok:

Kelt: ………..

 

                                                                                                                                                               …………………………………………..

                            (az érintett neve és aláírása, 16. év alatti személy       esetén gondviselő neve és aláírása)

Rendezvényre jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A ……………………………………………… (székhely: …………………………………………………………., továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a jelentkezés során megadott személyes adatait, amelyeket Ön az Adatkezelő által szervezett rendezvényre történő jelentkezés során adott meg.

  1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésére az Adatkezelő munkatársai, dolgozói, a rendezvény szervezésére, lebonyolítására felkért személyek jogosultak.

Az Adatkezelőnél az Ön személyes adatához a rendezvényre való jelentkezéssel megbízott munkavállaló, és a vezető jogosult hozzáférni.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatait a rendezvényre történő jelentkezése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, akkor azt jelezze  az Adatkezelő részére és az Adatkezelő 3 munkanapon belül törli a jelentkezés során megadott személyes adatait. Ezzel a rendezvényre történő jelentkezését is törli az Adatkezelő.

  1. Személyes adatok címzettjei

A rendezvényre történő jelentkezés céljából megadott személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére nem adja át.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat a rendezvény lezárulásától számított 5 évig kezeli.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog

Ha az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Egyházi szervezet a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 

Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) az Adatkezelő személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

  1. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                            +36 (1) 391-1400
Fax:                                  +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                       ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak szerint hozzájárulok:

Kelt: Szombathely, ………..

 

_______________________
            NÉV:

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a …………szentség felvételére történő jelentkezéshez

 

A …………………… (továbbiakban: plébánia) tájékoztatja a ……..szentség felvételére jelentkezőt (a továbbiakban: érintett), hogy a plébánia az érintett személyes adatait „a ………szentség felvételéhez szükséges adatok” jogcímén kezeli, továbbítja az egyházmegyének (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A mellékelt adatközlő lapon rögíztett személyes adatok rögzítésének célja, hogy az érintett a szentségek felvételéhez hozzájárulhasson, a későbbiek jövőben azt igazolni tudja.

Az érintett személyes adatainak címzettjei

  1. A plébánia feladatait ellátó tagjai, munkavállalói,
  2. Az Egyházmegye adatfeldolgozói

A személyes adatok tárolásának időtartama az anyakönyvben és az Egyházmegyei levéltárban korlátlan ideig fellelhető. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Az érintett kifogásait az adatkezeléssel kapcsolatban a …………… email címen, vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) tehetik meg.  Érintett személyes adatainak törlését kérheti a … email címen.

A személyes adataim „a ………….. szentség felvételéhez szükséges adatok” jogcímen kezelésével és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, ahhoz hozzájárulok.

Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak szerint hozzájárulok:

 

 

…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….

 

…………………………………………..

(az érintett neve és aláírása)