NAGY PILLANATOK

Életünk nagy pillanatai...

Keresztelő

Mi a keresztség lényege?

A keresztség Isten Szeretetének titkába avatja be, vezeti be a megkereszteltet. Isten szeretetének és kegyelmének forrása megtisztítja, és új élettel ajándékozza meg őt.

keresztelo-sopron-szent-imre-pleb

Elsőáldozás

Mi az áldozás (az Eukharisztia) lényege?

Az Eukharisztiában Krisztus önmagát adta nekünk ételül. Egyesülhetünk az Istennel, és erőt, kegyelmet kapunk ahhoz, hogy a mi életünk is Krisztus életéhez hasonló, szeretetben odaadott élet legyen.

Bérmálás

Mi a bérmálás lényege?

A bérmálás a Szentlélek erejében részesíti a megbérmáltat. Segíti őt abban, hogy a felnőtt keresztény élet küzdelmeiben a rossznak ellenállhasson, a hit és a szeretet útján megmaradhasson.

bunbanaat

A Bűnbánat szentsége

Mi a bűnbánat szentségének lényege?

Az emberi élet legnagyobb sebe a bűn. A szeretet hiányától mennek tönkre a házasságok, a veszekedések, a rosszindulat, a hűtlenség okoz a legnagyobb fájdalmakat.
A bűnbánat szentségében a bűnbánó kimondja az életének ezeket a legnagyobb sebeit (már a kimondás is nagy segítség és megkönnyebbülés), és megkapja Isten bocsánatát. Megkönnyebbült, tiszta lélekkel, jó elhatározásokkal, helyesebben tudja folytatni az életét.

Egyházi esküvő

Mi az egyházi házasságkötés lényege?

Isten szeretetre teremtette az embert. A házasság szentségében két ember egymásnak ajándékozza teljes önmagát, ígéretet tesznek arra, hogy egy életen át szeretni és tisztelni fogják egymást. Ebben az ’igen’-ben, amit egymásra kimondanak megjelenik a végtelen Isten szeretete. Ez az isteni szeretet fogja őket átsegíteni az életük nehézségein, a mélypontokon, ez fogja a házasságukat és a szerelmüket élővé, teljessé tenni.

temetes

Temetés

Mi az egyházi temetés lényege?

Az egyház közössége osztozik a család gyászában és fájdalmában. Segíti a gyászolókat abban, hogy az örök élet hitének fényében lássák a szerettük földi életének végét, tudják elfogadni az ő halálát. Az egyház imádkozik az elhunytért, a Szentmisében felajánlja érte a legszentebb áldozatot: Krisztus keresztáldozatát. Megszenteli a koporsót (vagy az urnát) és a sírhelyet.

Egyházi önkéntes hozzájárulás

A hívek adományai nélkül az egyházunk, a templomaink nem tudnának működni. Nem tudnák a papok eltemetni az elhunytakat, látogatni a betegeket, oktatni a gyerekeket, megtartani a Szentmiséket, megáldani az ifjú párok házasságait, nem tudnának működni az egyház által fenntartott közösségi házak, a gyerekek nyári táborai és még sorolhatnánk. A hívek adományaira nagy szükség van,

elmelyules-a-hitben

Elmélyülés a hitben

A legtöbb plébánián vannak közösségek, csoportok (pl. bibliaóra, imacsoport, házas közösség stb.). Aki szeretné elmélyíteni a hitét, szeretné a kereszténységét egy szerető emberi közösségben is megélni, azokat nagy szeretettel várják ezek a csoportok.
A legtöbb plébánia szervez zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat is. Ezek is kiváló alkalmak az elcsendesedésre, feltöltődésre.

Megélni a segítő szeretetet

A legtöbb plébánián működik karitász csoport. Ha valaki szeretne tenni a szenvedőkért, szegényekért, idősekért, akkor szívesen látják őt a karitász csoportban (www.karitasz.hu). Lehetőség nyílik a szegények iránti szeretet megélésére a Máltai Szeretetszolgálatban is (www.maltai.hu ).

Szöveges tájékoztatók...

Mi a keresztség lényege?

A keresztség Isten Szeretetének titkába avatja be, vezeti be a megkereszteltet. Isten szeretetének és kegyelmének forrása megtisztítja, és új élettel ajándékozza meg őt.

Mi a keresztség feltétele?

Az egyház minden olyan kisgyermek megkeresztelését örömmel vállalja, ahol a szülők (vagy a nevelőszülők) ezt kérik, és ígéretet tesznek arra, hogy igyekezni fognak a gyermeküket a hit titkával megismertetni. A keresztségnek semmilyen egyéb feltétele nincs.

A keresztelést végző atya egy alkalommal oktatást tart a szülőknek (és lehetőség szerint a keresztszülőknek) a hit és a gyermek hitben való nevelésének fontosságáról, arról, hogyan gazdagítja a hit a gyermek és a család életét.

Ha valaki 7 éves kor után kéri a keresztséget, akkor oktatásban kell részesülnie. A gyermekek esetében ez a hittanórákat jelenti, felnőttek esetében pedig külön oktatás szervez erre a célra minden plébánia. Ezen kívül el kell kezdenie bekapcsolódni a keresztény közösség életébe (Szentmise, és esetleg egyéb közösségi alkalmak).

Ki lehet keresztszülő?

Az lehet keresztszülő, aki a 16. életévét betöltötte (ez alól rendkívüli esetben kérhető felmentés), aki szentségekhez járulhat (vagyis például ha házas, akkor szentségi házasságban él), és a hitéhez méltó életet él. Ha nincs ilyen keresztszülő, akkor egy más személy lehet a keresztség tanúja, illetve keresztszülő nélkül is meg lehet keresztelni a gyermeket.

Van-e költsége a keresztelésnek?

Nincs, a keresztelő mindig ingyenes. Nagy örömmel várjuk és hívjuk a kedves szülőket, hogy hozzák megkeresztelni a gyermekeiket, nyissák meg előttük a hit és Isten szeretete megismerésének a kapuját!

Hol kell megkeresztelni a gyermeket?

Általában a gyermeket a szülők lakóhelyének plébániatemplomában kell megkeresztelni. Azonban, ha valamilyen ok miatt a szülők másutt szeretnék megkereszteltetni a gyermeküket, ezt is megtehetik. Ehhez nincs szükségük semmi külön engedélyre a lakóhely szerinti plébániától.

Mi az áldozás (az Eukharisztia) lényege?

Az Eukharisztiában Krisztus önmagát adta nekünk ételül. Egyesülhetünk az Istennel, és erőt, kegyelmet kapunk ahhoz, hogy a mi életünk is Krisztus életéhez hasonló, szeretetben odaadott élet legyen.

Ki lehet elsőáldozó?

Az a gyermek, aki valóban meg tudja különböztetni Krisztus testét a közönséges ételtől, vagyis részsült a hit oktatásában, és azt magáévá tette. Általában 9 éves (3. osztályos) korban visszük a gyermekeket elsőáldozáshoz. A felkészülés ideje alatt a gyermekek hittanra járnak és részt vesznek a vasárnapi Szentmiséken. Az elsőáldozás előtt a gyermekek részesülnek a bűnbánat Szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák szívükbe Krisztust.

Felnőttek elsőáldozása

Ha valakinek az életéből bármilyen ok miatt kimaradt az elsőáldozás, azt nagyon szívese segítünk pótolni. Ennek a módja az, hogy jelentkezni kell a lakhely szerinti plébánián/ templomban, és ott az atya megszervezi azt az oktatást, ami az elsőáldozáshoz szükséges. Eközben az illető személy lassan bekapcsolódik a helyi keresztény közösség életébe (részt vesz a vasárnapi szentmisén, és esetleg más közösségi összejöveteleken, zarándoklatokon, alkalmakon is).

A Bérmálás rendje

Bérmálkozók életkora

Egyházmegyénkben a bérmálás szentségében legkorábban az általános iskola 8. évfolyamában lehet részesülni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha egy plébánián csak kétévente van bérmálás. Ebben az esetben már 7. osztályban is lehet engedni a diákokat a szentséghez. A katolikus iskolákban a fenntartó és az iskolalelkész közösen határozza meg a bérmálás időpontját, azzal a kitétellel, hogy az legkorábban a 8. osztályban lehet. Azoknak a diákoknak, akik az érettségiig az egyházi iskolában tanulnak, a bérmálást történjen lehetőleg a 10. osztályban, vagy ez után.

Ha a plébános jónak látja, józan belátás szerint magasabb életkort is meghatározhat a bérmáláshoz. Azonban soha ne feledkezzünk el azokról a diákokról, akik otthonuktól távol tanulnak, s napirendjük miatt nem tudnak az otthoni hétközbeni bérmálkozási programban részt venni. Gondoljunk a kollégistákra is, akik az otthoni felkészítésen csak hétvégén tudnának részt venni.

A bérmálás a saját plébánián vagy az egyházi iskolában történjen. Ez alól csak valóban indokolt esetben tegyünk kivételt, és ilyenkor különlegesen ügyeljünk arra, hogy a fiatal felkészítése a bérmálásra, valamint a Szentmiséken való részvétele biztosított legyen.

Bérmálási felkészítés ideje

A bérmálási felkészítés ideje legalább 1 tanév. Ez nem azonos a 8. osztályos iskolai hittannal. A felkészítő alkalmak az egész tanév során hetente min. 45 percben vagy kéthetente min. 90 percben történjenek. A kéthetinél ritkább találkozók sem lelki, sem pedig módszertani szempontból nem megfelelők. A bérmálási programhoz hozzátartozik egy 3 napos lelkigyakorlat (csütörtök délutántól szombat délutánig vagy péntek délutántól vasárnap délutánig). Ha lehetséges, ezt a felnőtt katekumeneknek is érdemes megszervezni.

Bérmálási felkészítés tartalma

Mivel a bérmálkozók több éven keresztül részesültek hitoktatásban, a bérmálási program tartalma ne ugyanaz legyen, mint ami a hittanóráé. Ne pusztán elméleti ismeretek átadására törekedjen, s főleg ne csupán frontális előadás formájában. A bérmálásra való felkészítő programban kapjon sok helyet a megtapasztalás, a gondolatok és kérdések kimondásának lehetősége, valamint elkötelezett keresztényekkel és keresztény fiatalokkal való találkozás. A folyamat legfontosabb célja, hogy a bérmálásra készülők szerezzenek személyes tapasztalatot Istenről, aki jelen van az ő életükben is, és az Egyházról, amelynek közössége erősíti őket életútjukon.

A bérmálási találkozók során erősen ajánlott a YouCat bérmakönyv tematikájának és módszereinek használata. A könyvet a bérmálkozók kapják is meg, míg a felkészítésben részt vevők a tanári kézikönyvet használják. A kidolgozott órák nagy segítséget nyújtanak a készületben, de fontos előre látni, hogy egy-egy téma feldolgozása biztosan nem koncentrálódhat egyetlen alkalomra.

A foglalkozásokat ne mindig a lelkipásztor vezesse, de lehetőség szerint minden alkalmon legyen jelen. Ő vezesse az imákat és segítsen a gyakorlati kérdésekben. Nagyon megfelelő világi segítők, házaspárok és fiatalok bevonása a programba, amely által az Egyház tagjainak sokféle szerepét mutathatjuk be, s amelyen keresztül a lelkipásztorok terheltsége is csökkenthető. A lelkigyakorlat megszervezése és lebonyolítása kapcsán határozottan kérjük a lelkipásztorokat, hogy szíveskedjenek világi munkatársak segítségét igénybe venni. Szükség esetén az egyházmegye biztosítja ennek lehetőségét.

Bérmálási lelkigyakorlat

A bérmálási lelkigyakorlaton való részvétel a bérmálkozás évében minden bérmálkozó számára kötelező. A lelkigyakorlat bentlakásos legyen, a felkereshető szálláshelyek listáját az egyházmegye folyamatosan frissíti.

A lelkigyakorlat programját, a forgatókönyvet és a szükséges eszközök listáját az egyházmegye a szervezők rendelkezésére bocsátja. A helyi szervezőknek így csak a lebonyolításban kell részt vállalni. Ez a programtervezet a helyi viszonyoknak megfelelően változtatható. Amennyiben egy plébánián nem állnak rendelkezésre elegendő számban – vagy egyáltalán nincsenek – világi segítők, az egyházmegye biztosítja azon világi munkatársak listáját, akik szívesen részt vesznek egy-egy lelkigyakorlat lebonyolításában. A plébános erről a listáról választhat segítőket. A lelkipásztorok ne egyedül vezessék a lelkigyakorlatot.

A lelkigyakorlat anyagi hátterét rendes esetben három forrásból kell biztosítani: az egyházmegye, a plébánia és a bérmálkozó családja között harmadolni. A család hozzájárulása lehet természetbeni juttatás is. Anyagi nehézségek esetén az egyházmegyei hivatalt kell keresni. Nagyon ügyeljünk arra, hogy anyagi lehetőségek híján senkinek ne kelljen távol maradnia a lelkigyakorlattól.

Követelmények a bérmálás szentségében való részesülés kapcsán

Ideális esetben a bérmálás szentségéhez járulás alapvető feltétele az őszinte törekvés az elkötelezett keresztény életre. Sok esetben azonban egyszerűbb néhány konkrétumot megfogalmazni a szentséghez járulás feltételeként. Feltétel a legalább egy évig tartó bérmálási felkészítésen való részvétel (minimum az alkalmak 70-80 %-ában). Ezen kívül a bérmálási lelkigyakorlaton való részvétel. A vasárnapi Szentmise alapvető és nélkülözhetetlen eleme keresztény életünknek. Ügyeljünk azonban arra, hogy a Szentmisére járás kapcsán ne támasszunk olyan feltételt, amelyet felnőtt katekumenektől sem követelünk meg. Inkább kedvet igyekezzünk teremteni a szentmisére járáshoz példaadással, a szentmise értékének és értelmének felismertetésével, tanúságtétellel.

A bérmálás előtt tarthatunk vizsgát. ám ezt helyesebb nem vizsgának nevezni, és ezen az alkalmon a diákoknak ne csupán elméleti tudásukról kelljen számot adniuk. Szervezhetünk például egy olyan beszélgetést, amelyen elmondhatják személyes élményeiket a készületről, a foglalkozásokról és a keresztény életről, vagy bármiről, amiről a foglalkozásokat vezetők vagy maga a bérmálkozó beszélgetni szeretne. E mellett a felkészítés során esetleg kis felmérő dolgozatokkal kérhetjük számon a legalapvetőbb hit ismeretek elsajátítását.

A bérmaszülők

A bérmaszülői tisztség megtartása nagyon ajánlott. Ha azonban nehézségekbe ütközik megfelelő bérmaszülő megtalálása, ettől el is lehet tekinteni.

A bérmálás liturgiájának előkészítése és lefolyása
 1. Püspök atya fél órával a szentmise kezdete előtt kb. 15 perccel érkezik. A templomban előkészíti a szükséges dolgokat (krizma, szövegek, szentképek stb.), majd a sekrestyében (vagy a plébánián) felveszi a liturgikus ruhákat a Szentmiséhez.
 2. Amennyiben a körülmények megengedik, nagy bevonulás történjen a ministránsokkal együtt. A templom kapujában a plébános keresztet és szenteltvizet nyújt Püspök atyának.
 3. Bevonulásra énekelhető (de nem szükséges, hogy elhangozzék): Isten hozta hív nyájához, Ecce sacerdos vagy Sacerdos et pontifex.
 4. Püspök atya az oltár előtt elhelyezett térdeplőn imádkozik, majd az esperes vagy más megbízott pap által vezetett imádság következik a Főpásztor fogadására (Præorator, 189. oldal). Ez az imádság azonban el is hagyható, ilyenkor az ének végeztével püspök atya feláll, és kezdődhetnek a köszöntések.
 5. Közvetlenül a bevonulás után az egyházközség világi elnökének és a bérmálkozók képviselőinek köszöntései következnek. A köszöntők ne legyenek hosszúak, illetőleg akár el is maradhatnak.
 6. A köszöntések után kezdődik a miseének vagy az introitus. A szentmise a megszokott menetben folytatódik.
 7. A szentmise olvasmányait (de legalábbis az evangéliumot) vasárnap és főünnepen a napról, máskor A Keresztelés és bérmás szertartásának rendjéből vehetjük (230-255. old.). A Szentmise könyörgései vehetők a napról vagy a Misekönyv 777-780. oldaláról (a bérmálás kiszolgáltatásakor mondható rituális mise), a prefációt szintén a napról, vagy a 894. ill. 896. oldalról (A Szentlélekről szóló votívmise) vehetjük.
 8. A Dicsőséget a kántor bejátssza, és Püspök atya intonálja.
 9. Az olvasmányt és a szentleckét jó, ha a bérmálkozók, a bérmaszülők vagy a szülők közül olvassák. A kiválasztott olvasmányokat előre küldjük meg a püspökségnek.
 10. Az evangélium után a plébános bemutatja a bérmálkozókat
 11. A szentbeszéd után következik a bérmálás liturgiája.

– A keresztségi ígéretek megújítása

– Szentlélekhívó imádság

– Krizmával való megkenés

 1. A Szentlélekhívó imádságot követően indulnak a bérmálkozók (bérmaszüleikkel) Püspök atyához. Az első három bérmálkozó bérmálása alatt lehetőleg csend legyen, utána Szentlélek-énekeket énekeljenek egészen a kézmosás befejezéséig. Elhangozhat az énekek között rövidebb orgonadarab is.
 2. Ha a bérmálkozók hozzák a bérmacédulát, azt egy, a plébános által előre kijelölt áldozópap gyűjtse.
 3. Jó, ha egy pap segédkezik abban, hogy a bérmálkozót közel vezeti a püspök atyához, de ezt ne szavakkal tegye, mert az az esemény áhítatát elvenné. Ez az atya abban is segítsen, hogy a bérmanevet, ha a bérmálkozó túl halkan mondja, hangosan megmondja püspök atyának.
 4. A krizmával való megkenés után Püspök atya kezet mos, ezalatt az egyetemes könyörgéseket olvasó(k) már vonuljon/vonuljanak az ambóhoz.
 5. A szentmise az egyetemes könyörgésekkel folytatódik (Keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje szertartáskönyv 209-210. oldal, vagy egyénileg összeállított).
 6. Az adományokat – ha megfelelőnek látszik – maguk a bérmálkozók vihetik az oltárhoz.
 7. Az átváltoztatásra és az Isten Bárányára a bérmálkozók térdeljenek le. Készítsünk szőnyeget a székeik alá, hogy könnyebb legyen a térdelés.
 8. Valamennyi bérmálkozót Püspök atya áldoztat meg. Utánuk következnek a bérmaszülők és a hozzátartozók. Ha a bérmálkozók és a bérmaszülők egymás mellett ülnek, akkor együtt is áldoznak. Ügyeljünk arra, hogy aki valamilyen ok miatt nem tudta elvégezni a szentgyónását, az ne jöjjön ki áldozni, és számára ez ne legyen kellemetlen, ne legyen túlságosan feltűnő. A bérmaszülőket (akár egy kis ismertető levélben, amelyben a bérmálásról való tudnivalókat leírjuk a számukra) figyelmeztessük arra, hogy csak akkor áldozzanak, ha meggyóntak.
 9. Az áldozás utáni könyörgést követően – ha vannak – következhetnek a rövid köszönetnyilvánítások.
 10. A záró áldás után a pápai és a magyar himnuszt énekelhetjük el (ám ez nem kötelező), majd a kivonulási énekből is megvárunk még egy versszakot.
 11. Kivonulás a főhajón keresztül, a templom kapujában a plébános keresztet és szenteltvizet nyújt Püspök atyának.

A szentmise után Püspök atya megköszöni a ministránsoknak a szolgálatot, majd külön találkozik a Tanácsadó Testület tagjaival.

A Szertartás szövegei

A bérmálkozók bemutatása az evangélium után

Plébános: Kedves Püspök atya! Mint a XY egyházközség plébánosa bemutatom kedves fiatal tanítványaimat, akik felkészültek a bérmálásra és a szentség kiszolgáltatását kérik.

            (Itt a plébános néhány személyes szót szólhat a csoportról és felkészülésükről. )

Püspök: Méltónak tartod őket?

Plébános: Felkészülésük alapján és a szentgyónás kegyelmével megerősítve méltónak tartom őket.

A keresztségi fogadás megújítása a prédikáció után

P.: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást! Amikor megkereszteltek titeket, helyettetek szüleitek és keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet. Most öntudatosan ti magatok tegyetek hitvallást, és feleljetek mindnyájan arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:

Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek?

Bérmálkozók: Ellene mondunk!

P.: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek?

Bérmálkozók: Ellene mondunk!

P.: Ellene mondotok-e a Sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?

Bérmálkozók: Ellene mondunk!

P.: Hisztek-e Istenben, a Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Bérmálkozók: Hiszünk!

P.: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halottak közül, és ül az Atya jobbján?

Bérmálkozók: Hiszünk!

P.: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint pünkösdkor az apostolok részesültek?

Bérmálkozók: Hiszünk!

P.: Hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben?

Bérmálkozók: Hiszünk!

P.: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

A Szentlélek lehívása

Most imádkozzunk kedves testvéreim Istenhez a mindenható Atyához,

hogy árassza el jóságosan Szentlelkével fogadott gyermekeit, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből,

a Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által

                        szent olajával pedig alakítsa őket hasonKrisztushoz

                        az Isten Fiához.

 

Mindenható Isten, Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja,

Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál,

és megszabadítottad őket a bűntől.

Urunk, küldd le rájuk a Vigasztaló Szentlelket,

és add meg nekik a bölcsesség és az értelem Lelkét,

a jótanács és az erősség Lelkét,

az isteni tudomány és a jámborság Lelkét,

            és töltsd be őket az istenfélelem Lelkével

            Krisztus a mi Urunk által.

Megkenés krizmával

N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét!                    – Ámen

Béke veled!                                                                 – És a te lelkeddel

Légy hű hitedhez!                                                        – Ígérem, hű leszek.

 

Hívek könyörgése

Kedves testvéreim! Könyörögjünk a mindenható Atyához és imádkozzunk egy szívvel-lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk.

 1. Könyörögjünk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról!
 2. Könyörögjünk a szülőkért és a bérmaszülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére!
 3. Könyörögjünk N. pápánkért, N. püspökünkért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztus Urunk eljöveteléig!
 4. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében!
 5. Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe!

Istenünk, te megadtad apostolaidnak a Szentlelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgasd meg imádságunkat, és Szentlelked erejével alakítsd át szívünket úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első Pünkösd napján, Krisztus a mi Urunk által!

 
Mi a bűnbánat szentségének lényege?

Az emberi élet legnagyobb sebe a bűn. A szeretet hiányától mennek tönkre a házasságok, a veszekedések, a rosszindulat, a hűtlenség okoz a legnagyobb fájdalmakat.
A bűnbánat szentségében a bűnbánó kimondja az életének ezeket a legnagyobb sebeit (már a kimondás is nagy segítség és megkönnyebbülés), és megkapja Isten bocsánatát. Megkönnyebbült, tiszta lélekkel, jó elhatározásokkal, helyesebben tudja folytatni az életét.

 

Hogyan gyónjak?

A gyónásra bűnbánattal, lekiismeretvizsgálattal készülünk. Ebben segítséget nyújt például a következő írás: http://talalkozas.katolikus.hu/7lelkitukor.html. A gyónás módját meg lehet találni a legtöbb imakönyvben (pl. Hozsanna), vagy itt: http://talalkozas.katolikus.hu/7per40.html .

Mi az egyházi házasságkötés lényege?

Isten szeretetre teremtette az embert. A házasság szentségében két ember egymásnak ajándékozza teljes önmagát, ígéretet tesznek arra, hogy egy életen át szeretni és tisztelni fogják egymást. Ebben az ’igen’-ben, amit egymásra kimondanak megjelenik a végtelen Isten szeretete. Ez az isteni szeretet fogja őket átsegíteni az életük nehézségein, a mélypontokon, ez fogja a házasságukat és a szerelmüket élővé, teljessé tenni.

 

Ki köthet egyházi házasságot?

Azok a jegyesek köthetnek egyházi házasságot, akik egyházi értelemben szabad állapotúak (például eddig még nem kötöttek mással szentségi házasságot), valóban akarják ezt a végérvényes, felbonthatatlan életszövetséget megkötni, és meg vannak keresztelve.

Ha csak az egyikük van megkeresztelve, akkor a másik számára a keresztelést be lehet pótolni, vagy rendkívüli esetben ez alól felmentést kaphatnak, és így is megköthetik az egyházi házasságot.

Ha nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, ezt lehetőleg pótolják a házasságkötés előtt. Ha azonban ennek a pótlása nehézségbe ütközik, ők azonban mégis őszintén kérik az egyházi házasságkötést, akkor így is megtartható.

 

Hogyan készülnek a jegyesek az egyházi házasságkötésre?

A jegyesek a házasságkötés előtt jegyesoktatásban részesülnek. Itt hallanak arról, hogy a hit hogyan teszi teljessé, erőssé az ő szeretetszövetségüket, mik a jó házasság alaptörvényei, hogyan kell konfliktusokat megoldani, milyen a jó kommunikáció, mik a gyermekáldás elfogadásának és a gyermeknevelésnek a legfőbb alapelvei.

Esküvő előtt a jegyesek részesülnek a bűnbánat szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák a házasság szentségi kegyelmét.

 

Van-e költsége az egyházi házasságkötésnek?

Az egyházi házasságkötésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát és útiköltségét fedezik. Rászorulók esetében lehet kérni ennek a díjnak a mérséklését, vagy elengedését.

 

Hol lehet megtartani az egyházi esküvőt? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

A jegyesek szabadon választhatják meg azt a templomot, ahol a házasságukat meg szeretnék kötni. Természetesen nagyon jó az, ha tartoznak egy hívő közösséghez, és ott, a saját közösségük körében ünnepelhetik az életük egyik legszebb, legfontosabb napját. Ám kérhetik az esküvőt más templomban is. Ilyenkor, ha a kívánt templom se a vőlegénynek, se a menyasszonynak nem a lakóhely szerinti temploma, akkor valamelyiküknek a lakóhely szerinti plébániájáról kérniük kell egy elbocsátót az esküvőre.

Ezenkívül ki kell kérniük mindkettőjük friss keresztlevelét is. Ezekkel a dokumentumokkal tudnak a kívánt templomban jelentkezni a házasságkötésre.

 

Lehet-e ismerős atyát megkérni az esküvő megtartására?

Ha a jegyespár jól ismer egy atyát, és szeretné őt megkérni az esküvő megtartására, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyen esetben is az esküvő helyének plébánosa az, akinek a szükséges dokumentumokat át kell adni, aki megvizsgálja, hogy nincs-e bármifajta egyházi akadálya az esküvő megtartásának, engedélyezi az esküvőt, és az esküvő anyakönyvezését elvégzi.

Mi az egyházi temetés lényege?

Az egyház közössége osztozik a család gyászában és fájdalmában. Segíti a gyászolókat abban, hogy az örök élet hitének fényében lássák a szerettük földi életének végét, tudják elfogadni az ő halálát. Az egyház imádkozik az elhunytért, a Szentmisében felajánlja érte a legszentebb áldozatot: Krisztus keresztáldozatát. Megszenteli a koporsót (vagy az urnát) és a sírhelyet.

 

Mi a gyászmise lényege?

A legfontosabb, amit az egyház az elhunytért tehet az, ha a legszentebb áldozatot, a Szentmisét felajánlja érte. Ezért bátorítjuk a gyászoló családot arra, hogy a temetés kapcsán az elhunyt családtagért bemutatott gyászmisét is kérjék.

 

Van-e díja az egyházi temetésnek?

Az egyházi temetésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát és útiköltségét fedezik. Rászorulók esetében lehet kérni ennek a díjnak a mérséklését, vagy elengedését.

 

Hol kell kérni az egyházi temetést?

Az egyházi temetést az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell kérni.

 

Lehet-e ismerős atyát megkérni a temetés megtartására?

Ha a család jól ismer egy atyát, és szeretnék őt megkérni az elhunyt szerettük temetésére, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyenkor is az elhunyt lakóhelye szerinti plébános intézi a temetés megszervezését (például a kántort, a gyászmise időpontját), és ő anyakönyvezi a temetést.

Az egyház alapműködésének költségeit (a templomok, plébániák, közösségi házak fűtésének, világításának; a kántorok, sekrestyések, papok útiköltségének, fizetésének költségeit) nem az állam fizeti, hanem a hívek adományaiból fedezzük. A hívek adományai nélkül az egyházunk, a templomaink nem tudnának működni. Nem tudnák a papok eltemetni az elhunytakat, látogatni a betegeket, oktatni a gyerekeket, megtartani a Szentmiséket, megáldani az ifjú párok házasságait, nem tudnának működni az egyház által fenntartott közösségi házak, a gyerekek nyári táborai és még sorolhatnánk. A hívek adományaira nagy szükség van, és hálásak vagyunk azért, hogy a legtöbb hívő ember ennek tudatában van, és bőkezűen segíti az egyházat.

Az adományok több formában felajánlhatóak (a Szentmisék alatti perselyezéskor, az személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával, és az önkéntes egyházi hozzájárulás /régi nevén egyházi adó/) megfizetésével.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás mértéke évente körülbelül az éves jövedelem 0.5%-a. Természetesen akinek ez gondot jelent, kevesebbet is köszönettel elfogadunk. Ez a felajánlás, amint a nevében is benne van, önkéntes. A megfizetése nem feltétele annak, hogy valaki az egyház szolgálatait kérhesse (például keresztelést vagy temetést).

A legtöbb plébánián vannak közösségek, csoportok (pl. bibliaóra, imacsoport, házas közösség stb.). Aki szeretné elmélyíteni a hitét, szeretné a kereszténységét egy szerető emberi közösségben is megélni, azokat nagy szeretettel várják ezek a csoportok.
A legtöbb plébánia szervez zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat is. Ezek is kiváló alkalmak az elcsendesedésre, feltöltődésre.

Kiváló módja a hit elmélyítésének a különböző lelkiségi mozgalmak által szervezett hétvégéken, képzéseken való részvétel. Ilyenek például a cursillo (www.cursillo.hu), a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusai (www.szentandras.ujevangelizacio.hu), a Szentlélek szemináriumok, az imaiskolák stb.

A legtöbb plébánián működik karitász csoport. Ha valaki szeretne tenni a szenvedőkért, szegényekért, idősekért, akkor szívesen látják őt a karitász csoportban (www.karitasz.hu). Lehetőség nyílik a szegények iránti szeretet megélésére a Máltai Szeretetszolgálatban is (www.maltai.hu ).