KOLLÉGIUM 20200901

Kamerarendszer szabályzat

Kamerarendszer által rögzített személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján (jogos érdek) alapuló adatkezelés

 

A Brenner János Kollégium (székhely: 9700 Szombathely, Sziliy János u. 1.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön képmását, amely adatkezelést Ön a Kollégium területére történő belépéssel tudomásul vesz.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
  A kamerarendszer által rögzített képmás kezelésére a Brenner János Kollégium (székhely: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.) jogosult.

A Szombathelyi Egyházmegyénél az Ön személyes adatához a megyéspüspök és az általa delegált személyek jogosultak hozzáférni.

A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szombathelyi Egyházmegye adatvédelmi tisztviselője az adatvedelem@drsaray.hu e-mail címen érhető el.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Brenner János Kollégium a kamerarendszer által rögzített képmását a Szombathelyi Egyházmegye vagyonának védelme, a jogellenes cselekmények felderítése és bizonyítása, valamint a testi épség védelme céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Szombathelyi Egyházmegye, Brenner János Kollégium jogos érdeke, hogy kamerák elhelyezésével biztosítja az (ingó és ingatlan) vagyonának védelmét, a területén történt jogellenes cselekmények felderítését, valamint azt, hogy bármely testi épséget veszélyeztető vagy azt sértő esemény körülményei felderíthetők legyenek.

 1. Személyes adatok címzettjei

A kamerarendszer használata során szerzett képmását a Brenner János Kollégium további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama, kamerák elhelyezkedése

A Brenner János Kollégiumban működő kamerarendszer a képmását a 9700 Szombathely, Szily János u. 1. szám alá történő belépéstől kezdődően annak elhagyása időpontjáig rögzíti, amennyiben bármely kamera látószögén belül tartózkodik.

A Brenner János Kollégium a kamerarendszer által rögzített személyes adatokat a felvétel rögzítésétől számított …………….. nap elteltével automatikusan törli.

A Brenner János Kollégiumban a következő helyeken található kamera, mely az itt felsorolt helyiségeket látja:

Földszinti folyosó: 3 darab. 

 1. emeleti fiú folyosó: 2 darab
 2. emeleti fiú folyosó: 2 darab
 3. emeleti lány folyosó: 2 darab
 4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1  Hozzáféréshez való jog

Önnek tájékoztatást kérhet a Brenner János Kollégiumtól arra vonatkozóan, hogy a Kollégium kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Kollégium kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Kollégium – kérése esetén – a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem lesznek felismerhetők a felvétel másolatán.

 

5.2  Helyesbítéshez való jog


Ön jogosult a Brenner János Kollégiumtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Brenner János Kollégium a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Brenner János Kollégium a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

5.3  Törléshez való jog

A Brenner János Kollégium az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A Brenner János Kollégium a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Brenner János Kollégiumra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Váci Egyházmegyére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Brenner János Kollégium indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha a Brenner János Kollégiumnaknincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy a Brenner János Kollégium jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

5.4  Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Brenner János Kollégiumot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Brenner János Kollégium a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Váci Egyházmegyének a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Brenner János Kollégium az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5  Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, mivel a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Brenner János Kollégium vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Ha úgy gondolja, hogy a Brenner János Kollégium megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: ………………………….., adatvedelem@drsaray.hu vagy +36 94 500-540

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Jelen tájékoztató 2020. ………………… napjától hatályos.