ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

internetes felületen keresztül megaott adatkezeléseihez

Adatkezelő megnevezése

Szombathelyi Egyházmegye (a továbbiakban: Szolgálat)

Képviseli: Dr. Székely János

Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tár 3.

E-mail: info.gyermekvedelem@martinus.hu

Postacím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dr. Sáray András email: adatvedelem@drsaray.hu

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: A Szolgálat és és a bejelentő közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása. A bejelentett adatok az azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a Szolgálat és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja. A bejelentő bármikor választhatja a Szolgálattal történő kapcsolattartás módját. Az online ügyindítás továbbra sem kötelező.

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett bejelentő hozzájárulásán alapul.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy, ha névtelenül szeretne bejelentést tenni, akkor más módon vegye fel a kapcsolatot a Szolgálattal (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül, a info.gyermekvedelem@martinus.hu címre írt bejelentéssel).

Az eset leírása azért szükséges, hogy a Szolgálat azt kivizsgálhassa.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Szolgálat az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe megadott személyes adatait. Adatait más részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának ideje

A Szolgálat a személyes adatokat az adatkezelés hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info.gyermekvedelem@martinus.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az érintett bejelentő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A hozzáféréshez való jog

A érintett bejelentő jogosult arra, hogy a fent megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgálattól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Szolgálat

–  milyen személyes adatait;

–  milyen jogalapon;

–  milyen adatkezelési cél miatt;

–  mennyi ideig kezeli;

–  milyen forrásból származnak a személyes adatai.

A Szolgálat az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Szolgálat köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a fent  megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgálat módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Szolgálat a kérést teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Szolgálat korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

–  vitatja a személyes adatai pontosságát;

–  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog

A fent meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében az érintett a fenti elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Szolgálat a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szolgálatnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgálat, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

Az ismertetett adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Szolgálat adatkezelése törvényi kötelezettségével nem szükséges.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgálat a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

–  panaszt nyújthat be a Szolgálathoz (Postacím: Szombathelyi Egyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálata 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3., E-mail:info.gyermekvedelem@martinus.hu), vagy

–  lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szolgálat székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációján keresztül végzett adatkezeléseihez

Adatkezelő megnevezése

Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Képviseli: Dr. Székely János

Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dr. Sáray András email: adatvedelem@drsaray.hu

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: A Bizottságés és a bejelentő közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása. A bejelentett adatok az azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a Bizottság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja. A bejelentő bármikor választhatja a Bizottsággal történő kapcsolattartás módját. Az online ügyindítás továbbra sem kötelező.

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett bejelentő hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Bizottság az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe megadott személyes adatait. Adatait más részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának ideje

A Bizottság a személyes adatokat az adatkezelés hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az adatkezelő részére küldött megkerséssel bármikor visszavonhatja.

Az érintett bejelentő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A hozzáféréshez való jog

A érintett bejelentő jogosult arra, hogy a fent megadott elérhetőségeken keresztül a Bizottságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Bizottság

–  milyen személyes adatait;

–  milyen jogalapon;

–  milyen adatkezelési cél miatt;

–  mennyi ideig kezeli;

–  milyen forrásból származnak a személyes adatai.

A Bizottság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Bizottság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a fent  megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Bizottság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Bizottság a kérést teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Bizottság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

–  vitatja a személyes adatai pontosságát;

–  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog

A fent meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében az érintett a fenti elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Bizottság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Bizottságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bizottság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

Az ismertetett adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Bizottság tadatkezelése törvényi kötelezettségével nem szükséges.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Bizottság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

–  panaszt nyújthat be a Bizottsághoz (Postacím: Szombatheliy Egyházmegye Családpasztorációs Bizottság 9700 Szombathely, Berzseniy tér 3.), vagy a fent megjelölt adatvédelmi tisztviselőhöz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

–  lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Bizottság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.